Farpais Sgrìobhaidh

Writing Competition

Bidh farpais sgrìobhaidh ga ruith as t-fhoghar an cois na fèill leabhraichean, le duais luach £50 airson a' chiad àite. 'S iad na seòrsaichean sgrìobhaidh ris an gabhar: bàrdachd agus rosg, ann an Gàidhlig agus Beurla, le clann-sgoile agus inbhich

Na h-inbhich a fhuair duaisean ann an 2019:

Joan NicDhòmhnaill (sgeulachd Ghàidhlig): Biadh an Dara Duine

Heather Pheutan (sgeulachd Bheurla): Calum. The Boy Who Blethered

Finola Scott (bàrdachd Bheurla): Aimie prays for silence

Na h-inbhich a fhuair duaisean ann an 2018:

Mòrag NicNèill (bàrdachd Ghàidhlig): 'Sibhse aig a bheil Òige'

Heather Pheutan (sgeulachd Bheurla): 'The Tale of Finn and the First Uibhisteach'

Finola Scott (bàrdachd Bheurla): 'Red-throated Fledglings'

Leugh riaghailtean agus fiosrachadh cudromach na farpais sgrìobhaidh an seo [PDF].

A writing competition will be run in the autumn as part of the book festival, with a £50 prize for first place. The categories are poetry and short story, in Gaelic and English, written by school children and adults.

The adult prize-winners in 2019 were:

Joan Macdonald (Gaelic short story): Biadh an Dara Duine

Heather Beaton (English short story): Calum. The Boy Who Blethered

Finola Scott (English poetry): Aimie prays for silence

The adult prize-winners in 2018 were:

Mòrag NicNèill (Gaelic poem): 'Sibhse aig a bheil Òige'

Heather Beaton (English short story): 'The Tale of Finn and the First Uibhisteach'

Finola Scott (English poem): 'Red-throated Fledglings'

Read the full rules and important information for the competition here [PDF].

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

©2019 An Runnach, Ceòlas Uibhist

THA AM PRÒISEACT SEO AIR A MHAOINEACHADH ANN AM PÀIRT LE RIAGHALTAS NA H-ALBA AGUS PRÒGRAM EÒRPACH LEADER INNSE GALL 2014-2020

eaflogo.jpg
Scottish_Government_Logo.svg.png
SRDP.png
leader.jpg